Gebruik van informatie van deze website zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel Lenard and Lenard poogt accurate, volledige en actuele informatie te verstrekken, die is verkregen uit bronnen die als betrouwbaar kunnen worden beschouwd, geeft Lenard and Lenard geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, dat informatie verstrekt op of via deze website of sociale media accuraat, compleet of up-to-date is.

 

Noch Lenard and Lenard noch enige van zijn agenten of sub-contractanten of personen die in welke vorm dan ook verbonden zijn aan Lenard en Lenard zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, consequente, straffende, voorbeeldige of gevolgschade en/of derving van omzet (ook al wordt Lenard and Lenard van de mogelijkheid ervan geadviseerd) die voortvloeien uit gebruik van informatie of materiaal op deze website op welke manier dan ook, ten gevolge van maar niet beperkt tot:

 

1)     gebreken, virussen en andere storingen die veroorzaakt worden door apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;

 

2)     de informatie die op of via deze website wordt verstrekt;

 

3)     het onderscheppen, aanpassen of misbruiken van informatie verstuurd aan Lenard and Lenard of verstuurd aan u;

 

4)     het functioneren of (gebrek aan) beschikbaarheid van deze website;

 

5)     het misbruiken van deze website;

 

6)     het verlies van gegevens door gebruik van deze website;

 

7)     het downloaden of gebruiken van software die beschikbaar is via deze website of sociale media;

 

8)     claims van derden in verband met het gebruik van deze website of de door Lenard and Lenard verstrekte informatie.

 

De uitsluiting van aansprakelijkheid werkt uitdrukkelijk ook ten gunste van bestuurders en medewerkers van Lenard and Lenard.

 

De informatie die op of via deze website wordt verstrekt mag dan ook niet worden gebruikt ter vervanging van enige vorm van advies.

 

Lenard and Lenard beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en kan niet aansprakelijk gehouden worden dat de informatie op of via deze website geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website in een ander land gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving en toepassing van de lokale wetten.

 

Waar Lenard and Lenard hypertext links naar websites van derden verstrekt, zijn dergelijke links geen goedkeuring of aanbeveling door Lenard and Lenard van producten en/of diensten die op of via dergelijke websites worden aangeboden. Het gebruik van dergelijke links is geheel voor eigen risico en Lenard and Lenard aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. 

 

Lenard and Lenard, of de betreffende eigenaar van gepubliceerde materiaal, behoudt alle rechten (inclusief auteursrechten, handelsmerken, octrooien en enig ander intellectueel eigendomsrecht) van alle informatie die op of via deze website wordt verstrekt (inclusief alle teksten, afbeeldingen, foto’s, illustraties , animaties, apps en logo’s. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om informatie van deze website of sociale media te kopiëren, downloaden, publiceren, verspreiden of reproduceren in enige vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lenard and Lenard en / of de desbetreffende eigenaar van het materiaal.

 

Lenard and Lenard is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reacties die door de bezoekers op het blog worden geplaatst en kunnen daarom niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor geplaatste opmerkingen. Reacties zijn een persoonlijke mening van de schrijver en weerspiegelen op geen enkele manier een officieel standpunt of mening van Lenard and Lenard.

 

Op de website en zijn disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de website en deze Disclaimer zullen worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de Rechtbank van Amsterdam.

 

Lenard and Lenard behoudt zich het recht voor om de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, inclusief deze disclaimer. Het is aan te bevelen om de informatie die op of via deze website wordt geleverd, inclusief de voorwaarden van deze Disclaimer, periodiek in te zien in verband met eventuele wijzigingen.

 

Opgesteld mei 2018

 

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram